Franklin, Ježiš, Sokrates a osobný rast

Prevzaté z čísla

Keď bol Benjamin Franklin 20-ročný, zaumienil si dosiahnúť moránu dokonalosť. Stanovil si, že bude pestovať 13 cností: 

umiernenosť – jedz bez prejedania sa, pi bez pripitia sa, 
mlčanlivosť – hovor iba vtedy, ak je to na osoh iných alebo svoj, odmietaj malicherné, nepodstatné diskusie, 
poriadok – každá vec má svoje miesto, každá činnosť ma svoj čas, 
rozhodnosť – rozhodni, čo máš robiť a rob, čo si sa rozhodol, 
hospodárnosť – peniaze použi iba pre dobro iných alebo seba, neplýtvaj nimi, 
pracovitosť – nestrácaj čas nepotrebnými aktivitami, využi všetok čas na to, čo je užitočné, 
úprimnosť – v komunikácii nepoužívaj klamstvo, zákernosť, o iných zmýšľaj a hovor s nevinnosťou v srdci, 
spravodlivosť – nekrivdi nikomu, ani nebráň, aby dostal dobrá, čo mu patria, 
miernosť – vystríhaj sa extrémov, neplýtvaj energiou na hnev a túžbu po odplate, ak ti niekto ublíži, 
čistota – netoleruj špinu na svojom tele, odeve alebo bývaní, 
pokoj – nenechaj sa vyviesť z rovnováhy pletkami, nepredvídateľnými nepríjemnými udalosťami alebo vecami,ktorým sa nedá vyhnúť, 
zdržanlivosť – používaj sexuálny styk iba zo zdravotných dôvodov a pre zachovanie potomstva, 
pokora – napodobňuj Ježiša a Sokratesa. 

Tak ako v rozprávkach je najzaujímavejšou “trinásta komnata”, podobne ma zaujala trinásta cnosť, ktorú sa Franklin rozhodol pestovať – pokora, t.j. napodobňovanie Ježiša a Sokratesa.

Sokrates nenapísal ani jeden zachovaný riadok o svojom “učení”. Všetko, čo o ňom vieme, sa zachovalo v spisoch jeho žiaka Platóna, poprípade Platónovho žiaka Aristotela. Dozvedáme sa z nich, že Sokratovo učenie sa vzťahuje hlavne na organizáciu ľudskej spoločnosti – mestského štátu. Uveďme niekoľko z jeho téz. 

“Ten, kto vie, čo je dobré, je pripravený konať dobré“. „Vzdelanie vytvára hudbu zo šumu každodenného života“. „Na to, aby demokracia fungovala, sú potrební ľudia, ktorí sú dostatočne vzdelaní“. 

3 základné, kardinálne čnosti, múdrosť, odvaha a umiernenosť sú nevyhnutné na dosiahnutie 4-tej kardinálnej čnosti, spravodlivosti, po ktorej tak všetci túžime. Z toho Sokrates odvodil, že 
 

Spravodlivý štát je

  1. vedený múdrymi predstaviteľmi,
  2. chránený odvážnymi strážcami zákona a
  3. živený umiernenými vzdelanými výrobcami materiálnych a duchovných dobier.Platón, inšpirovaný Sokratesovými myšlienkami, založil prvú známu Akadémiu, v ktorej sa vyučovali tri hlavné predmety: 
• Filozófia - hľadanie toho, čo je večné: Večná pravda, večná krása, večné dobro, 
• Matematika - nauka o logickom uvažovaní, 
• Gymnastika - cvičenie tela, pretože v zdravom tele zdravý duch. 

Aristoteles pridal ku Sokratovým a Platónovým myšlienkam svoj klasifikačný postoj a zadefinoval harmonický život jedinca pozostávajúci z 3 foriem paralelného šťastia: 
• šťastie založené na pôžitkoch a radostiach každodenného života, 
• šťastie zo slobody a dôstojnosti človeka, 
• šťastie vyplývajúce z logického uvažovania a z filozófie. 
Ak ktorákoľvek forma chýba, človek nie je skutočne šťastný. 

Franklin sa rozhodol napodobňovať v pokore nielen Sokratesa, ale aj Ježiša, ktorého príchod na svet ako vteleného Slova si pripomíname každé Vianoce. To, čo učil Ježiš, sa dá zhrnúť do dvoch základných prikázaní, “Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!” a “Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!” Podobne ako u Sokratesa, o Ježišovom učení vieme iba zo záznamov jeho žiakov, v tomto prípade jeho učeníka, Mareka. 


Prajme si navzájom, aby štát, v ktorom žijeme, bol štátom spravodlivým, vedeným múdrymi politikmi, chráneným odvážnymi sudcami, policajtmi a vojakmi a živeným umiernenými a vzdelanými podnikateľmi, učiteľmi, lekármi a inými výrobcami materiálnych a duchovných hodnôt. 

Prajme si odvahu, aby sme vo svojom živote hľadali večnú pravdu, večnú krásu, večné dobro, prajme si múdrosť, aby sme sa vzdelávali v logickom uvažovaní a prajme si umiernenosť, aby sme si udržiavali zdravé telo a v ňom zdravého ducha. 

Prajme si šťastný harmonický život založený na každodenných radostiach v kruhu našich najbližších, sprevádzaný osobnou slobodou a dôstojnosťou človeka a umocnený našou životnou filozófiou vychádzajúcou z logiky skutočnosti. 

Prajme si navzájom život v spoločnosti ľudí, ktorí sú dostatočne vzdelaní a pripravení rovnako pre slobodu ako i pre povinnosti a dôsledky vyplývajúce z demokratického vyjadrovania svojich názorov a požiadaviek. Prajme si, aby sme boli obklopení ľuďmi, ktorí sa vedome alebo podvedome riadia zákonom lásky „Miluj svojho blížneho ako seba samého“. 

A ak sa rozhodujeme dať si nejaké predsavzatia (Nový Rok, životné jubileum, koniec stredoškolského štúdia, odchod do dôchodku ...) máme možnosť nechať sa inšpirovať Franklinovým spôsobom na dosiahnutie morálnej dokonalosti. Franklin sám povedal, že sa mu úplne nepodarilo vypestovať spomínaných 13 cností, ale už to, že sa o ne usiloval, spravilo z neho lepšieho človeka. Nuž, ktohovie, ak sa každý týždeň v roku  sústredíme na jednu z Franklinových cností a zopakujeme to behom roka 4x, možno sa každé ráno začneme zobúdzať ako ľudia s novým, radostnejším pohľadom na svet okolo nás. 

 

Autor príspevku
Mená osôb alebo komunít spomenutých v texte