Čeleš, Martin

Patriotizmus v historickom vedomí Slovákov

Autor príspevku
Anotácia: Historik a teológ PhDr. Mgr. Peter Mulík, PhD. z Matice slovenskej sa profesijne venuje cirkevno-kultúrnym súvislostiam v profánnych dejinách ako aj dejinám 20. storočia. Vo svojom príspevku ozrejmuje viaceré dimenzie patriotizmu našich slovenských predkov a to jednak z hľadiska jeho geografického rámca, ale aj v chronologickom priereze. Kľúčové slová: hostiteľská teória, uhorský patriotizmus, turecká expanzia, reformácia, kresťanský patriotizmus, konfesionálne povedomie, panslavizmus, hungaroslavizmus, čechoslovakizmus. ​