Atómy, jedinci, národy a vzťahy

Svet okolo nás je veľmi jednoduchý, riadi ho niekoľko princípov. Ak tieto princípy drasticky zjednodušíme, neživý svet sa skladá z molekúl, tie z atómov a zo vzájomných väzieb medzi časticami a subčasticami.

Živý svet sa skladá zo živých buniek (a tie sa skladajú z molekúl a z niečoho tajomného-zázračného, čo sa nazýva život), z ktorých každá má svoje poslanie  a zo vzájomných väzieb medzi nimi.

Ľudský jedinec sa skladá z rôznych údov a orgánov (a tie sa skladajú z buniek), ktoré v dokonalej jednote spolupracujú s cieľom prežiť a rozmnožovať sa (ešte je tu niečo tajomného-zázračného, čo nazývame rozum, slobodná vôľaduša, o ktorej mnohí veria, že existuje a mnohí veria, že neexistuje). Komunita sa skladá z jedincov  majúcich rovnaké záujmy, ciele a zo vzájomných väzieb (vťahov).

Obyvateľstvo krajiny, napríklad Slovenska, sa skladá z mnohých komunít, spolkov, organizácií, politických strán a zo vzťahov medzi nimi, priateľských, nepriateľkých, otvorených či tajných a zo zákonov (písaných či nepísaných), ktoré definujú tieto vzťahy.

V každej častici, v každom ľudskom jedincovi, v každej komunite, v každej politickej strane je potenciál vytvárať väzby, vzťahy s inými časticami, jedincami, komunitami, politickými stranami. Je to potenciál vytvorenia základnej molekuly,  buňky,  komunity, či spoločenského zriadenia v štáte.

Ak sa dostane do molekuly nový atóm, do buňky nový genetický prvok, ak príjmeme do komunity nového člena, ak definujeme nové základné buňky spoločnosti, ak vznikne nová politická strana, ak začnú platiť nové zákony určujúce vzťahy v rodine, v podnikateľských organizáciach, v riadení spoločnosti, tak nastane ZMENA, k lepšiemu alebo k horšiemu.

Príklad

Atómy väčšiny chemických prvkov majú „vystreté voľné ruky“ (valenčné elektróny), ktoré podávajú iným atómom, ktoré sa chcú s nimi spojiť za spoločným „cieľom“. Atóm vodíka (H) má jednu voľnú ruku. Ak si dva vodíky podajú voľné ruky, vytvoria vodíkovú molekulu (H2), ktorá je stabilnejšia.

Uhlík (C) má 4 voľné ruky. Ak každú z nich „podá“ jednému vodíku (H), vniká metán (CH4), ktorý sa používa ako palivo, ale tiež vie nebezpečne vybuchnúť.  Ak dva uhlíky si navzájom podajú po jednej ruke a zbývajúce 3 ponúknu trom vodíkom, vznikne nová chemická komunita atómov (zlúčenina) – etán  (C2H6). Ten však nemá nejaké širšie známe použitie.

 molekula etanu

Ale ak sa na scéne objaví jeden kyslík (O), ktorý má dve voľné ruky a presvedčí  “jedeného vodíka”, aby sa pustil svojho uhlíka (C), že on si stane medzi nich a podá jednu svoju ruku jemu (vodíkovi H) a druhú uhlíkovi (C), nastane drastická zmena v “živote” chemickej komunity. Z molekuly etánu sa stane molekula etylalkoholu (C2H5OH), a ten je základom všetkých alkoholických nápojov, ktorým ľudstvo holduje.

  molekula etylalkoholu

Koniec príkladu

Zloženie a väzby sú kriticky dôležité, na každej úrovni. Jeden extra kyslík v molekule etánu a nové väzby sú príčinou, že z máloznámej chemickej zlúčeniny vzniká chutné vínko, ale aj notorickí alkoholici. Vplyv radiácie alebo chemického zloženia potravy dokáže funčnú telesnú buňku zmeniť na rakovinotvornú. Vzťah muža a ženy dokáže priniesť na svet nový život. Nový kňaz dokáže zmobilizovať duchovný život vo farnosti. Neštandardná politická strana v parlamente dokáže rozbúriť hladinu politického života. Nové zákony o rodine a o negácii posvätnosti života môžu mať nedozierne drastické následky pre obyvateľov Slovenska, Európy i celého sveta.

Buďme opatrní (konzervatívni?), aby sme postupným pridávaním atómov a kombinovaním chemických zlúčenín nevytvorili výbušný TNT alebo rozbitím rodiny - jadra ľudskej spoločnosti a modifikovaním prirodzených zákonov nespôsobili "jadrovú" spoločenskú katastrofu. 

A ak máme “voľnú” ruku, poobzerajme sa okolo seba komu ju môžeme podať.

 

Fero Pálka (not verified)

Mon, 12/19/2016 - 01:14

Pekný deň pán Starosta!
Hneď v úvode Vám vyjadrujem vďaku za inšpirácie z Vášho časopisu, ktorého som vďaka podnetu Mira Šuvadu už niekoľko rokov čitateľom.
Moje meno je Fero Pálka, som 65 ročný dôchodca, čo celý život aktívne prežil na Slovensku a troška hovorí a píše z cudzích jazykov len po nemecky.
Po revolúcii 1990 si ma spolupracovníci v rámci transformácie ekonomiky zvolili za riaditeľa novovzniknutej akciovej spoločnosti a po začatí reformy verejnej správy v roku 1998 si ma zase spoluobčania zvolili za starostu obce v v ktorej moji predkovia žili podľa dostupných údajov najmenej tri storočia.
Preto, že som sa nestotožňoval so spoločenským vývojom inicioval som v roku 2000 vznik občianskeho združenia Agora, ktoré podporuje prvky priamej demokracie vo verejnej správe. V podstate nám ide o presadenie priameho vzťahu občana k svojmu verejnému zástupcovi na každej úrovni verejnej správy.
Naša idea vychádza z prirodzeného božského princípu ranného kresťanstva, ktorý v súčasnosti podporujú i najnovšie poznatky prírodných vied a tiež tzv. kritické spoločenskej vedy. Ide o jednoduchý priamy vzťah racionálneho ľudského ega cez vlastnú dušu k Bohu ako Univerzu alebo ľudského tela cez jeho päť zmyslov k prírode ako celku. Postupne sme vytvorili nový koncept verejnej správy ako protiváhu súčasných formálnych hierarchických štruktúr, v ktorom navrhujeme tento princíp priameho spolupracujúceho vzťahu občana k zástupcovi verejnej moci.
Práve na túto tému dopisujem knihu v ktorej v predposlednej kapitole "Niečo na povzbudenie" by som rád citoval aj Váš článok Atómy, jedinci, národy a vzťahy.
Preto si Vás dovoľujem týmto poprosiť ako autora o súhlas na publikovanie v našej knihe.
Podotýkam, že naše občianske združenie nemá žiadne štruktúry a ani nie je závislé už viac ako 10 rokov od od cudzích finančných zdrojov. Každý aktívny člen si svoju dobrovoľnú aktivitu financuje z vlastných zdrojov.

Fero Pálka, 90… (not verified)

Mon, 12/19/2016 - 01:51

Pekný deň pán Starosta!
Hneď v úvode Vám vyjadrujem vďaku za inšpirácie z Vášho časopisu, ktorého som vďaka podnetu Mira Šuvadu už niekoľko rokov čitateľom.
Moje meno je Fero Pálka, som 65 ročný dôchodca, čo celý život aktívne prežil na Slovensku a troška hovorí a píše z cudzích jazykov len po nemecky.
Po revolúcii 1990 si ma spolupracovníci v rámci transformácie ekonomiky zvolili za riaditeľa novovzniknutej akciovej spoločnosti a po začatí reformy verejnej správy v roku 1998 si ma zase spoluobčania zvolili za starostu obce v ktorej moji predkovia žili podľa dostupných údajov najmenej tri storočia.
Preto, že som sa nestotožňoval so spoločenským reformným vývojom inicioval som v roku 2000 vznik občianskeho združenia Agora, ktoré podporuje prvky priamej demokracie vo verejnej správe. V podstate nám ide o presadenie priameho vzťahu občana k svojmu verejnému zástupcovi na každej úrovni verejnej správy.
Naša idea vychádza z prirodzeného božského princípu ranného kresťanstva, ktorý v súčasnosti podporujú i najnovšie poznatky prírodných vied a tiež tzv. kritické spoločenskej vedy. Ide o jednoduchý priamy vzťah racionálneho ľudského ega cez vlastnú dušu k Bohu ako Univerzu alebo ľudského tela cez jeho päť zmyslov k prírode ako celku. Postupne sme vytvorili nový koncept verejnej správy ako protiváhu súčasných formálnych hierarchických štruktúr, v ktorom navrhujeme tento princíp priameho spolupracujúceho vzťahu občana k zástupcovi verejnej moci.
Práve na túto tému dopisujem knihu v ktorej v predposlednej kapitole "Niečo na povzbudenie" by som rád citoval aj Váš článok Atómy, jedinci, národy a vzťahy.
Preto si Vás dovoľujem týmto poprosiť ako autora o súhlas na publikovanie v našej knihe. Je prirodzené že v citácii bude uvedené meno autora i zdroj.
Na záver podotýkam, že naše občianske združenie nemá politické ambície, nemá žiadne hierarchické štruktúry a už viac ako 10 rokov je nezávislé aj od cudzích finančných zdrojov. Každý aktívny člen verejnú dobrovoľnú aktivitu vykonáva v osobnom volne a financuje z vlastných zdrojov.
Za pochopenie a ochotu predom ďakujem.
Želám pevné zdravie a veľa úspechov v osobnom i spoločenskom živote.
Šťastné a pokojné Vianoce.
Fero Pálka, agora@priamademokracia.sk